Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is ook van toepassing op gegevens die worden verzameld via de website van Nuon Foundation.
Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan: een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, danwel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat Nuon Foundation om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier, in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent, dat uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Meer informatie?
Heeft u bezwaar tegen het opslaan van uw persoonsgegevens of wilt u deze wijzigen, dan kunt u ons dat laten weten via: foundation@nuon.com.